Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Kanał Elbląski !, co z tym kanałem?

Wszystkich użytkowników kanału, zarówno zawodowców jak i amatorów, jednoczy troska i głęboki niepokój o przyszły kształt Kanału Elbląskiego. Trwający remont pochylni to setki znaków zapytania. To zablokowane gdzieś jachty, które chcą przedostać się na "druga stronę". To być albo nie być dla białej floty uwięzionej w sezonie 2014 na podzielonych remontami odcinkach kanału. Na bieżąco śledzimy postępy prac, lub ich brak, dzielimy się swoimi troskami i wątpliwościami z RZGW Gdańsk.

Poniżej odpowiedź na dłuuuuuuuuuuuuuugą rozmowę telefoniczną z Panią Anną Cieśla, Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt - Kanał Elbląski.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do rozmowy Kierownika Jednostki Realizującej Projekt – Kanał Elbląski – Pani Anny Cieśla z Prezesem Stowarzyszenia Navicula – Panem Sławomirem Dylewskim, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku uprzejmie informuje.

 W związku z zainteresowaniem miłośników Kanału Elbląskiego w sprawie prowadzonych prac na Kanale Elbląskim, poniżej przedstawiamy aktualne informacje dot. realizacji projektu (wg stanu na 22.10.2013r.).  

-        Przebudowa śluz (Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś), rozpoczęta w lutym 2013r. przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Planowany termin zakończenia całego zdania – 29.08.2014 r. (roboty budowlane prowadzone na śluzach Ostróda i Mała Ruś do 29.11.2013 r., na śluzach Miłomłyn i Zielona - do 29.08.2014r.).

-        Odcinki międzypochylniowe kanału – w trakcie procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót; planowana realizacja w 2014 roku;

-        Remont 5-ciu pochylni jest wykonywany na podstawie projektów technicznych nie zawierających części rozwiązań dot. urządzeń i obiektów, ze względu na brak możliwości oszacowania ich zużycia na etapie eksploatacji bez ich demontażu. Kanał Elbląski do początku października 2012 r. był stale eksploatowany, co było zgodne z oczekiwaniem jego użytkowników. Istotną rolę podczas realizacji inwestycji powinien pełnić nadzór autorski, z którego wycofał się projektant przed rozpoczęciem realizacji zadania (mimo zawartej umowy w tym zakresie), co będzie przedmiotem postępowania sądowego. Poszukiwanie zastępczego nadzoru autorskiego poprzez dwukrotnie ogłoszony przetarg nieograniczony nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. W tej sytuacji RZGW w Gdańsku zatrudniło inspektora z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi, który w części wypełnia to zadanie (w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń).

Generalnym wykonawcą robót, w większości o charakterze remontowo – konserwatorskim, jest firma Mostostal Warszawa S.A., która realizuje zadanie inwestycyjne przy udziale ośmiu podwykonawców. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło 21.01.2013 r.

Od początku remontu, jako inwestor, obserwowaliśmy brak właściwej kadry kierowniczej po stronie generalnego wykonawcy, koordynującego prace podwykonawców, co miało wpływ na brak odpowiedniego tempa robót oraz ich jakość. Regularne interwencje z naszej strony spowodowały wymianę kadry kierowniczej na budowie oraz wdrażanie planu naprawczego, opracowanego przez wykonawcę. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający już występujące opóźnienia na budowie, zakłada terminowe zakończenie robót remontowych na odcinkach pochylniowych.

Zintensyfikowane narady na budowie służby inwestorskiej i wykonawców, cykliczne spotkania dyrekcji firmy Mostostal i RZGW w Gdańsku, stanowią zobowiązanie do pilnego rozpatrywania aktualnych problemów dotyczących budowy.

Dzięki wdrażanym działaniom naprawczym widoczna jest stopniowa poprawa organizacji pracy na budowie, nieznaczny wzrost tempa prac, ale to wciąż stanowczo za mało aby mówić o terminowym zakończeniu zadania. Intencjom wyrażonym w zaktualizowanym przez Wykonawcę harmonogramie musi towarzyszyć skuteczność działania, do którego zobowiązała się firma Mostostal Warszawa S.A.

Otwarcie pięciu pochylni w przyszłym sezonie żeglugowym jest zagrożone i uzależnione też w dużej mierze od warunków meteorologicznych oraz pełnego wdrożenia programu naprawczego.

Nadmieniamy, że powyższe informacje zostały również przekazane do posła na Sejm RP – Pana Zbigniewa Babalskiego, jako odpowiedź na interpelację Pana Posła. Pismo zostało wysłane do Ministerstwa Środowiska (Departament Zasobów Wodnych) i zostało podpisane przez Dyrektora RZGW Gdańsk  - Panią Halinę Czarnecką

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g