Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Kanał Dobrzycki - juz oficjalnie

O Kanale Dobrzyckim czytaliście już na naszej stronie już kilkakrotnie. Faktycznie zajmowaliśmy się kanałem bez nazwy albowiem ostatnia urzędowa nazwa to Weinsdorfer Kanal.
Tak (sic!), ten najstarszy kanał żeglowny od 1945 r. nie posiadał nazwy. Umknął uwadze autorom nazw nadawanych po wojnie zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.10.1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości. Nie objęła go ustawa z dnia 29.08.2003 r. o ustaleniu nazw miejscowości i obiektów fozjograficznych. Nie zwrócono na ten zabytek uwagi przygotowując rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14.01.2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii Kanału Elbląskiego.

Nazwa używana potocznie przez żeglarzy nie widniała na żadnych oficjalnych mapach. Nazywany Kanałem Dobrzyckim, od pobliskich Dobrzyk, długo czekał… aż do 2013 roku. 

 

Uchwała Nr XXXVII/264/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego – Kanał Dobrzycki.
 

Uchwała Nr XXXVII/264/13

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 27 marca 2013r.

 

w sprawie  wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji
o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego – Kanał Dobrzycki.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 8  ust. 1 i ust. 4 pkt 1)
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych
(Dz. U z 2003r., Nr 166, poz. 1612 z późn. zmianami) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Zalewie występuje z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji,
za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o ustalenie urzędowej nazwy Kanał Dobrzycki
dla obiektu fizjograficznego, będącego kanałem łączącym jezioro Jeziorak
z jeziorem Ewingi. Treść wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/264/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 marca 2013r.

 Minister Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

 

 

WNIOSEK

o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego – Kanał Dobrzycki.

 

Rada Miejska w Zalewie na podstawie art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zmianami) zwraca się z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy
obiektu fizjograficznego – Kanał Dobrzycki.

Przedmiotowy kanał (ciek wodny o długości 2400 m), zlokalizowany jest na dwóch nieruchomościach, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki Nr 270/1 oraz Nr 270/2, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo.

Nazwa kanału nie figuruje w wykazie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych. Bezspornym jednak pozostaje fakt, iż dla władz samorządowych, mieszkańców gminy Zalewo, turystów oraz żeglarzy, Kanał Dobrzycki funkcjonuje jako nazwa kanału łączącego jezioro Jeziorak z jeziorem Ewingi.

Ustanowienie urzędowej nazwy Kanał Dobrzycki uporządkuje stan nazewnictwa kanału oraz – w związku z działaniami mającymi na celu ożywienie ruchu turystycznego na przedmiotowym cieku wodnym – spowoduje możliwość szerszego wykorzystywania nazwy kanału w prospektach informacyjnych i reklamowych. Ponadto, nadanie przedmiotowej nazwy, pozwoli na pełne wykorzystanie nazwy Kanał Dobrzycki w cyklicznej żeglarskiej imprezie, pn.: „Kanał Elbląski zaczyna się w Zalewie. Kanałem Dobrzyckim po Floreny z Zalewa”, organizowanej od 2011r. na żeglarskie pożegnanie lata przez Gminę Zalewo, Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego „NAVICULA” oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej.

Ustalenie urzędowej nazwy Kanał Dobrzycki nie skutkuje żadnymi kosztami finansowymi.

W świetle powyższych okoliczności zasadne jest wystąpienie o ustalenie urzędowej nazwy Kanał Dobrzycki.

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
 Minister Administracji i Cyfryzacji rozporządzeniem z dnia 13 .12.2013 r. oficjalnie nadał kanałowi nazwę DOBRZYCKI.
Prawie 700-letni kanał łączący jeziora Jeziorak i Ewingi koło Zalewa od 1 stycznia 2014 roku nosi nazwę Kanału Dobrzyckiego.

 

 inne artykuły o Kanale Dobrzyckim

Kanał Elbląski zaczyna się w Zalewie

Kanał Dobrzycki - Mapa batymetryczna

Sondujemy Kanał Dobrzycki

Sondujemy Kanał Dobrzycki - ciąg dalszy

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g