Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Most w Mozgowie

Gdy wiosną 1845 r. rozpoczęto budowę Kanału Oberlandzkiego jako jeden z pierwszych wybudowano most w pobliżu wsi Mozgowo. Wzorowany na konstrukcjach nośnych ścian domów pruskich powstał jako konstrukcja o schemacie statycznym belki ciągłej pięcioprzęsłowej ze wspornikami. Zachował się rysunek z pierwszej inwentaryzacji z 1913 r. Widnieją na nim zmiany ale dokonane tylko w konstrukcji wrót bezpieczeństwa. Ostatnią wymianę belek konstrukcji nośnej mostu dokonano w 1933 r.  natomiast w 1941 r. wymieniono drewniane belki nośne jedni na stalowe dwuteowniki, zachowując jezdnię drewnianą. W latach 1993 - 1995 dokonano niewielkich napraw.

 

      W kolejnych latach, jak wiele innych obiektów most ulegał zniszczeniu. W roku 2009 ograniczono nośność mostu do 3,5 t. Na podstawie przeprowadzonych  w 2015 r. wizji lokalnych stwierdzono występowanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Do najważniejszych z nich można było zaliczyć: bak barier na dojazdach, brak poprzecznic pomiędzy dźwigarami głównymi, skorodowanie filarów głównych i przyczółków oraz liczne ubytki w nawierzchni na dojazdach. Występowanie w/w uszkodzeń wymusiło na zarządcy drogi wprowadzenie tymczasowego zakazu korzystania z obiektu mostowego. Most dla ruchu lądowego został zamknięty. W samą porę bo wyglądało to już bardzo źle.


 

W celu przywrócenia należytego stanu technicznego obiektu oraz wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz osób uprawiających żeglugę i turystykę wodną na Kanale Elbląskim zarządca obiektu mostowego tj. Gmina Zalewo zleciła wykonanie stosownych robót zabezpieczających (realizowanych w ramach bieżącej konserwacji obiektu) Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zalewie, wykonywanych pod kierownictwem Pana Łukasza Brejty..

Roboty zrealizowane zostały bardzo starannie oraz w sposób zgodny z wytycznymi Zamawiającego, w związku z czym 20 czerwca 2016 r. dokonano końcowego odbioru prac. Wszelkie elementy drewniane zostały zaimpregnowane ciśnieniowo co przyczyni się do wydłużenia „żywotności” obiektu oraz zmniejszenia nakładów finansowych na często wykonywane „naprawy kosmetyczne”. Z protokołu okresowej kontroli stanu technicznego wykonanego w sierpniu 2016 r. wynika, iż obiekt mostowy znajduje się dobrym stanie technicznym i nie posiada żadnych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego. 

W 2017 r. zaplanowano wymianę desek jezdni oraz zakonserwowanie stalowych belek nośnych jezdni.

Charakterystyka obiektu oraz podstawowe dane techniczne:

Most konstrukcji stalowo – drewnianej na Kanale Elbląskim w miejscowości Mozgowo, gmina Zalewo (km 8+900 K.E.). Most stanowi połączenie komunikacyjne miejscowości Mozgowo z miejscowościami Karnity i Urowo.

Podpory mostu wykonane z krawędziaków drewnianych sosnowych o przekroju 25x25 cm. Dźwigary główne wykonane z belek stalowych walcowanych, dwuteowych. Jezdnia z krawędziaków sosnowych 10x25cm.
- długość całkowita – 17,87 m,
- szerokość w świetle poręczy – 4,45 m,
- szerokość całkowita – 5,20 m,
- prześwit przy wysokiej wodzie 3,25 m,
- nośność mostu – 5 t.

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g