Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Dla sponsorów

Dla sponsorów

Nikt o zdrowych zmysłach nie dokona darowizny tylko na podstawie notki na stronie www.
Zapraszamy więc naszych potencjalnych sponsorów do kontaktów mailowych, telefonicznych lub osobistych,
do udziału w naszych działaniach, wówczas decyzja będzie przemyślana.

Celami naszego działania jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca m.in.:

1.   Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt.

2.   Działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, głównie otuliny krajobrazowej Kanału Elbląskiego.

3.   Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

4.   Promocję i organizację wolontariatu

5.   Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej społeczności lokalnej z Rejonu Kanału Elbląskiego.

6.   Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.

7.   Ochronę i promocję zdrowia oraz popularyzację ratownictwa.

8.   Popularyzacje zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego odżywiania.

9.   Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu, w szczególności sportów wodnych.

10. Propagowanie krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

11. Propagowanie i wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

12. Popieranie i organizowanie działalności, której celem jest udostępnianie wiedzy żeglarskiej.

13. Kultywowanie i propagowanie tradycji żeglarskich.

14. Organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w realizacji przedsięwzięć statutowych.

15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy.


Cele te realizujemy przez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Więcej w StatucieC Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g